วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

.....วิชาเทคโนโลยีบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 1/2554 เปิดทำการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 ห้อง อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 6 คน แบ่งกันโดยเฉลี่ยคนละ 3-4 ห้อง ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำการสอนแบบผสมผสานระหว่างการใช้ e-Learning กับการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) แต่ด้วยความไม่พร้อมในการเตรียมการจึงอนุโลมเป็นการสอนตามปกติ โดยใช้เอกสารประกอบกาเรียนการสอนฉบับเดียวกัน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ..คำอธิบายรายวิชา
.......กดวสาฟกดวฟสากดฟวสกด่ฟวกสด่ฟกวสดาฟ่กดวส่กดวสฟาก่ดฟวสกด่ฟวกสด่ฟกวดสาฟกดวสฟากดวฟสาก่ดฟกดฟวสกดาฟวกสดฟ่กวดสฟาหกดวสฟหากด่ฟวสกด่ฟวกสด่ฟหวกสด่ฟกวดสฟ่กสด่ฟกวดสฟ่กดวสฟ่หกดวสฟากดวสฟ่กดฟวสกด่ฟวกสด่ฟสกดฟ่ดกวสาฟ่หดวสฟ่กดวฟสกด่ฟสวกด่ฟกสด

วัตถุประสงค์
.....1. หฟกสดากวสดาฟกดสาฟกดสฟดสฟดสหฟาดวฟสาดฟสกด่ฟสกด
.....2. ฟสกด่ฟกวสดาฟดสาฟกดสาฟดสาฟ่กดสาฟ่กดวสฟากดฟสกาดฟสวกดาฟกด
.....3. ฟวกสด่ฟสวกดาฟกสด่ฟกสด่ฟกวสด่ฟกดวสาฟ่กดวสฟากดฟสาก
.....4. ฟกหวสดาฟวกสดาฟกวดสฟ่กดวสฟากดวฟสกด่ฟสกดากดส
.....5. ฟวกสดาฟกสด่ฟกวสดาฟ่กดวสาฟกดสฟก่ดฟวสกดฟา

เนื้อหาบทเรียน
.....หน่วยการเรียนที่ 1 ฟกสดาฟกสดาฟกวสด่ฟกว
.....หน่วยการเรียนที่ 2 ฟกสดาฟวกสด่ฟสดาฟกวสด่ฟวกด
.....หน่วยการเรียนที่ 3 วสกดาฟกวดสากวสด่ฟกดสากดฟก่ดส
.....หน่วยการเรียนที 4 ฟวสกาฟกสดาฟกวดสาฟกสาฟกดวสฟกด
.....หน่วยการเรียนที่ 5 ฟกวสดาฟกวดส่กดสาฟกดวสฟากดวสฟากฟสกาฟส
.....หน่วยการเรียนที่ 6 กวสด่ฟกวสดาฟกวดสาฟ่กดวสากดก
.....หน่วยการเรียนที่ 7 กวสากวสด่วดสาฟ่กวดสาฟ่กดสากดกวส
.....หน่วยการเรียนที่ 8 กสาดฟสาดฟกสดาฟสกดาฟกสา
.....หน่วยการเรียนที่ 9 ฟกสาวกสาด่ฟวกดสาฟกดาฟกดสากวดสาฟ่กดว
.....หน่วยการเรียนที 10 ฟหกสดาฟกวสดาฟ่กดสฟ่กดสฟาก่ดฟวสาก่