วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

.....วิชาเทคโนโลยีบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 1/2554 เปิดทำการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 ห้อง อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 6 คน แบ่งกันโดยเฉลี่ยคนละ 3-4 ห้อง ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำการสอนแบบผสมผสานระหว่างการใช้ e-Learning กับการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) แต่ด้วยความไม่พร้อมในการเตรียมการจึงอนุโลมเป็นการสอนตามปกติ โดยใช้เอกสารประกอบกาเรียนการสอนฉบับเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น